thread formers kit

thread formers kit

GMI thread formers kit کیت ترد فرمر متشکل از تعدادی بن تپ میباشد . با وجود سلف تپ بودن فیکسچرها مورد استفاده در شرایط خاص برای استخوان های با دانسیته Dl و Dll

Order Product Title

sample text sample text sample text sample text sample text sample text