Millable-implant abutment

Millable-implant abutment

همان طور که از نام این محصول پیداست قابل تراش میباشد و به آسانی میتوانید به آن شکل ببخشید و یا با کمک خط های مشخص شده روی محصول،آن را کوتاهتر کنید. مزیت دوم این نوع اباتمنت این است که میتوان از آن به عنوان ایمپرشن کوپینگ در قالبگیری کلوزاستفاده کرد

pfresable frontier

Order Product Title

sample text sample text sample text sample text sample text sample text