Esthetic angled abutment

Esthetic angled abutment

اباتمنت زاویه دار

-          تیتانیوم گرید 5

-          به دو صورت 15 درجه و 20 درجه 

pinclinado frontier

Order Product Title

sample text sample text sample text sample text sample text sample text